بونسای کاج رونده

تماس بگیرید

بونسای کاج نانا

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای فیتونیا

تماس بگیرید

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای کالاسیا

تماس بگیرید

تراریوم گیاه کریسمس

تماس بگیرید

بنسای میخک هندی (پیت-استرام)

تماس بگیرید

تراریوم گل سنگ

تماس بگیرید

سانسوریا لوله ای – سطل فلزی

210,000 تومان

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گلدان فلزی کامپکت

240,000 تومان

گیاه آگلونما هلندی دیانا

300,000 تومان

گیاه پاچیرا (درخت پول)

460,000 تومان