تراریوم گل سنگ

تماس بگیرید

بنسای میخک هندی (پیت-استرام)

تماس بگیرید

تراریوم گیاه کریسمس

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای کالاسیا

تماس بگیرید

گیاه گلدانی ورزیا

تماس بگیرید

تراریوم شیشه ای فیتونیا

تماس بگیرید

گیاه تیلاندسیا

تماس بگیرید

گیاه برگ بیدی یا زبرینا گلدانی(صورتی)

215,000 تومان

گلدان فلزی کامپکت

240,000 تومان

سانسوریا لوله ای – سطل فلزی

210,000 تومان

بونسای کاج نانا

تماس بگیرید

بونسای کاج رونده

تماس بگیرید